BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Dir. Opent), ./erken. 29 ^an'29 Doss.11/2 Idem. Dir .Opent). Werken. 28 Jan'29 Doss .117/1 H.Kok. Wzn. Soest G ommi s s i e Grondbedrijf. rapporteert namens de Commissie inzake grondverkoop dengrond aan T.v.Klooster Ossendamweg alhier als "bedoeld in diens schrijven van 20 April 1928 niet te verkoopen, doch uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 2Juni 1923 inzake uitgifte van erfpacht rapporteert namens de Commissie inzake grondverkoop de hn huur gevraagden grond door Elzinga niet verhuren aangezien deze grond slechts van jaar tot jaar ver huurd zou kunnen worden en daarom voor ontginning door belanghebbende niet ge schikt wordt geacht. zendt advies inzake altijddurende erf pacht verleend op een zestal perceelen, gelegen aan den Ringweg, waaromtrent de Ged.Staten bij hun schrijven van 8 h0v* '27 eenige opmerkingen maken. 11 Sept28 29 Jan'29 Doss.II8/I vraagt restitutie van betaalde huur van een perceel, gelegen in de Laanstraat tengevolge van verkoop van een stuk grond, aan den heer Bloemerts. zendt rapport inzake verhuur van de boer derij met bouwgrond aan den Lange Brink- weg Complex 26 Grondbedrijf. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 65