7 JL* y yi ui>. inzake looster in diens .iet te even aan i23 inzake inzake :den grond aangezien) jaar ver om voor niet ge- de erf- erceelen, itrent de n 8 ÏJ"öv. huur van straat stuk grondj n de boer- ge Brink- BESLISSING. besloten wordt notaris Dammers te ver- I zoeken zich met van Klooster te verstaan en de erfpachtacte op te maken Bventueele kosten welke door van Klooster niet (kunnen worden betaald, als zijnde arm lastig zouden uit den post Armenzorg ge- ikveten kunnen worden. )e vergadering is van oordeel dat het al Jof niet huren van dezen grond overgelaten loet worden aan "belanghebbende en besluit [in afwijking van het advies der Commissie [den Baad voor te stellen de gevraagde grond van jaar tot jaar te verhuren tegen [de gebruikelijke huursom van f 0,35 Per tre per jaar. esloten wordt het dossier aan den Direc teur terug te zenden onder mededeeling at zijn rapport niet als in advies van de commissie kan worden beschouwd, maar Sat bovendien het college aan hem (direc- •teur) i opgedragen met de betrokkene onderhandelingen te voeren en het resul taat daarvan mede te deelen. Uit het rap port blijkt niet dat onderhandelingen zij gevoerd, zoodat alsnog nadere inlichtinge wordt verzocht. Besloten wordt aan H.Kok te berichten dat le verkoop van de kleine grondoppervlak- te zoo'n klein verschil uitmaakt op de iiuursom, dat van geleden schade geen sprake kan zijn, en op grond daarvan geen termen aanwezig zijn op zijn verzoek in t Kaan. Besloten "wordt een regeling te ontwerpen inzake openbare verhuring van de lande rijen overeenkomstig het advies der com missie en tot onderhandsche verhuring van de boerderij aan Verweij alhier wi", wel zoodanig dat deze wordt verduurd vcor den tijd van 3 jaar, met een weder- zijdsche opzeggingstermijn van 3 maanden. Ingeval geen opzegging plaats heeft wordt de boerderij stilzwijgend verhuurd voor den tijd van 3 jaren Aan deze verhuring voorwaarden te verbinden dat de gemeent -en alle tijde de huur kan beëindigen met een opzeggingstermijn van 6 maanden wan neer de gronden en de boerderij voor pu blieke doeleinden noodig heeft. de Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. VI Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. l/ 'P-i: f - Z - JT 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 66