tvb- BESLISSING. [Besloten wordt aan den Secretaris op te dragen deze aangelegenheid in een ont werp -over eenkomst tusschen de gemeente en de ondernemers met inachtneming van c ingezonden rapporten sarren te stellen waarna alsdan eene beslissing kan wor- en genomen. iet algemeene stemmen wordt benoemd Le heer Gerrit Hospers tot Hoofd der Afd.Financiën ter gem.Secretarie alhier, op oen aanvangsjaarwedde van f 3000,- met 6 tweejaarlijksche verhoogingen van f ÏJO,- tot f 39OO,-. 3* V- i-iJV wi Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 68