/- z //p* - enkom- an .8-1-14 p van g van afgeno- ellingen rag van len alsf esteerend en. ommi s - 28 een aak ten der| af d onder in een op de nleidin^ ie thané ede te nst agazijn!, begroo- et-of- enomen geheel sten uit- i kan 1 smmi s - Cpenb. erstrekf- rraad die igazijn sieele iing il per ?zoekt ig en, ver- iangaan- ter ;hr if - onder- borden vastgesteld. Aangezien bij een afname van meters tot een minimum bedrag van f 6000,- een kor ting wordt toegekend van 10%, uitmakende f 600,- \70rdt besloten het resteerende bedrag ad f 904,- alsnog voor de levering van gasmeters ter beschikking te stellen. De technisch-ambtenaar zal vooraf om trent deze beslissing worden gehoord. Besloten wordt aan de wenschen van de Binantieele Commissie te voldoen en een schrijven te doen uitgaan aan den Direc teur van Openb.berken. y <r i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 6