7Zl -S'Ar' van 23 11 ens e stellen in te .lemse roor of instem- .en hem ver- sld van in. door in op 'oort- Le van tot roor den louten- Joest -e "bij f st "bouwer, ming ir te- no.344-. BESLISSING. hordt besloten. De vergunningen worden verleend overeen komstig de "besluiten, hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt in het desbetref fende register onder de nrs. 35*1 van 1928 en voorts de nrs 2/7»2/8;l/22;2/5»l/25; 1/16l/21. Pen aanzien van de vergunning no.l/21 iient aan de voor marden door Bouw-en 'oningtoezicht gesteld de bepaling dat e bouwondernemer vergund zal zijn de aan evraagde schutting te plaatsen aan de cordzijde van zijn perceel, kad.Bekend alhier sectie E no.1436. 1 kW ^Besloten wordt adressant te berichten feat hij alsnog een officieele aanvrage J-tot het verleenen eener bouwverg unning zal moeten aanvragen onder overlegging .van een modelteekening van bedoelde hokken onder bijvoeging van een deugde lijke situatieteekening waaruit de juiste plaats dezer hokken kan worden nagegaan. De ontheffing wordt verleend. Besloten wordt adressant te berichten dat hem voorloopig geen ontheffing wordt verleend aangezien niet bekend is of deze weg in de toekomst gehandhaafd zal h-ijven, en dat hij zijn verzoek kan her halen zoodra het ontwerp Uitbreidings plan der gemeente is vastgesteld. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ifiZr-O j AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 72