'1- \UJ. f a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ITO- hi. fx. Utr. 'Waterleiding Maatschij G era. geneesheer. The Texa.s G omp s-Gravenhage. Pensioenraad. s-Gravenhage 4i. 29 Jan*29 28 Jan'29 29 Dec.28 30 Jan.'29 ITö 4321. !4 4- 14 T- [h(l Dir. Gemeentel. 29 Jan'29 Gezondheidsdiensl| Ho.309. Amsterdam. Verificateur Ver. v.iiederl, Gemeente C.J.v.Oosten. Soest. llevr.vVed. w.G. Reddingius,en J.C.C.Phaff Soest «7.van Genderen. D 0 e s t 30 Jan.'29 31 Jan.'29 4 Dec28 KORTE INHOUD. "bericht in antwoord op schrijven 22 dezer no. 367 dat de 3 brandkranen in den A'foortschestraatweg zijn verlengd inge- volre opdracht le Afd.no.5-1-52 id. 1 hov. 1928. zendt verslag omtrent den gezondheidstoe stand in de scholen gedurende het jaar 1928. vraagt vergunning ingevolge de Kinderwet tot het oprichten van een ondergrondsche benzinebewaarplaats zendt afschrift uitspraak Pensioenraad omtrent den gezondheidstoestand van J.Vos, gern. opzichter alhier. De Raad acht hem voor verdere waamemim; van zijn betrek king physiek of physiscli niet ongeschikt. Op grond van de geneeskundige verklaringen acht de Pensioenraad hem tijdelijk onge schikt voor den tijd van 6 maanden. deelt mede dat een kind van J.Maalkunst schilder alhier opgenomen is moeten worden in het Emma kinderziekenhuis en vraagt of de Gemeente de kosten ad f 3>30per daS wil betalen. zendt proces-verbaal kasopneming Gem.Ont vanger per 25 Januari.1929. teekent beroep aan bij den Raad tegen de beslissing op zijn verzoek om ontheffing van het bepaalde van art.14 der bouwveror dening, genomen bij het besluit van 15 Janj1 klachten slechten toestand Julianastraat. vraagt aansluiting van 2 perceelen ,dtaan- de Rartolottilaan alhier aan de gasleiding. Beslo voldo staat ten a aange nieuw f oort kotif. De ver£ stig h< B 3lot€ een zie and er oen va spraak d geslote jan de liotif ii 'eslot< rJT-issie Iadvies %t adx i advï 4.' esie '3 t) 3 r* CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 73