7 <W/. 7* 2 dezer ien inge- 1 ÏTov. Ldstoe- jaar lerwet ïdsche raad 1 J.Vos, hem ;trek- ;eschiktj Laringen onge- kunst- 1 worden I '.agt of dag aruOnt- ;en de :f f ing twveror- L IJ ;traat ,3taan- leidingi BESLISSING. Besloten wordt de nota ad f 86,70 te voldoen en aan den hinister van (iTater- staat het verzoek te richten deze kos ten aan de gemeente te restitueeren, aangezien deze het gevolg zijn van den nieuwen wegaanleg Vollenhoven - Amex-s- foort Notificatie, De vergunning wordt verleend overeenkom- _stig het besluit doss. 277. B sloten wordt aan J.Vos gem.opzichter een ziekteverlof toe te kennen van 6 maanden, en aan den Raad mededeeling te doen van dit besluit, alsmede van de uit spraak van den Pensioenraad Sesloten v/ordt de kosten voor rekening fan de gemeente te nemen» 1'otificatie Besloten wordt het advies der Bouwcom missie in te winnen. .advies Dir. O.ïf. zal ingewonnen worden. Ijjet adres en het technisch-raoport zal Of advies gezonden worden aan de Gascom- ia|issie y&l. Itij! -V f r V CtJ JV" I- I. - /fO oji Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 V AWcLtrTiw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 74