s a "o jAd. "uj. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ..van Genderen. Soest Dir.Generaal Posterijen en Telegrafie. rs-Gravenbage fO. H.Elbersen. Soesterberg. l/fl. IAI. Afd.Soest. Bed.Chr.Landar- beidersbond. Ged.Staten. Utrecht Hf 3. Voorzitter W*l. i ./eth.hoenders, kS~f. i Inspecteur Politie 1 Pebr129 30 Jan'29 29 Jan'29 26 Jan'29 29 Jan'29 3e Afd.Oo no.3676 28 229. 5 Pebr29 A.Mo.22/4 KORTE INHOUD. vraagt openbare lottilaan. verlichting van de Barto- bericht op schrijven 6 Dec.1928 ,1e Afd. no.I9-2-I3» dat voorshands geen aanlei ding bestaat Soesterberg in rechtstreek- sche verbinding te brengen met Soest. verzoekt spoedig zijn perceel Schoolweg lb van gas te doen voorzien. komt nogmaals terug op de vraag of de arbeider G.Langelaar niet beschouwd kan worden als te zijn kostwinner in den zin van het reglement op de werkverschaffing. berichten dat de overeenkomst, aan te gaan met de M.V. Centrale Slachtplaats niet zijne goedkeuring behoeft, doch maken omtrent de overeenkomst eenige oo- merkingen. stelt voor aan den Veearts-keurmeester om advies te zenden de bouwplannen be treffende het noodslachtingsgebouw te stichten naast de nieuwe openbare slacht plaats. doet het voorstel het schrijven van Ged. Staten naar aanleiding van het genomen raadsbesluit tot aanleg en vernieuwing van de Batenburglaan voorloopig niet in behandeling te nemen in verban! met een aanvrage om aankoop van grond gelegen langs genoemde laan. adviseert den heer H.C.Thijssen Linden- laan 10 alhier ,als eigenaar van een zeer gevaarlijken hond schriftelijk aan te zeggen op grond van art. 47 der Alg.Poli tieverordening vast te leggen. Advies wonner Van he Beslot ..opdrac ding t _een ge sgasaf n eslot stand ---als ko «De ver, van Ged ten wor overeen ten, en zenden met ver ïïordt bi tfcrdt b< 3eslotei heer 4J 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 75