4 e Barto- Le Afd. inlei- streek- sst. Dolweg de isrd kan len zin ïaffing. n te Laats 3Ch Lge 0 3- ïster i 1 ,be- 7 te slacht- m Ged. ïomen iwing Let in ;t een ;gen Linden- :en zeer te .g.Poli- B E S L I S S I N G. Advies Dir.Openb. .'erken zal worden inge wonnen» Van het schrijven wordt kennisgenomen. jBesloten wordt het gasbedrijf Zeist Mopdracht tot het leggen van de gaslei ding te geven, wanneer door H.Elbersen -.een gezegelde garantieverklaring wegens rasafname zal zijn geteekend. esloten wordt het eenmaal ingenomen standpunt te handhaven door hem niet ls kostwinner te beschouwen. «De vergadering kan zich met de opmerking van Ged.Staten vereenigen, zoodat beslo ten wordt de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig het inzicht van Ged.Sta ten, en deze gewijzigde overeenkomst te zenden aan de II.V. Centrale Slachtplaats met verzoek daaromtrent te berichten. Wordt besloten. Wordt besloten. Besloten wordt de aanzegging aan den hjeer II.C.Thijssen te richten. v'V HIJ. V dexXvw* I* AANMERKINGEN. V Jj n s/J M/i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 2J hJ cVuAuvw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 76