4. a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U> The Texax Comp. vraagt vergunning tot het oprichten van een ondergrondsche benzine bewaarplaats voor 2000 L. met aftappomp in het perceel ITieuwe weg 66 kad.gem. Soest Sectie G, no. 3°52. 11 H.Elbersen. Soesterberg. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een wasscherij en strijkinrichtingwaarin zullen worden ge bezigd 2 electromotoren met een gezamen lijk vermogen van 3/2 -P.K. een centrifuge, 2 waschmachines en door gas verwarmde man gel, in het perceel gelegen aan den Verl. Schoolweg te Soesterberg kad. gem.Soest, Sectie E no. 1729 t l- Bestuur van de Afd. Soest van den Aarts Diocesa- nen Boeren en Tuindersbond e.a. Soest 4 Jan.29 verzoekt den Raad alsnog een subsidie te willen verleenen. li Raad van Arbeid. Amersfoort 7 Hov.28 adviseert ten behoeve van S.van Slegten- horst en *.v.d.Bosch ter verkrijging van invaliditeitsrente alsnog eenige renteze gels te plakken 1 H- Voorzitter stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot belegging van f 2000,- afkomstig wegens conversie der 6% leening Amsterdam 1^24 waarvan de gemeente in bezit heeft 2 a f 500,- nos. Ö9583 en O9584 A alsmede laf 1000,- no. O5329. MT- <V.Verwei j Soest. Bewoners omgeving Soestduinen. H.B.Hijlkema. Utr. 'Waterleiding Maat s chapp i j 7 Dec.'28 vraagt vergunning tot 1 Mei 1929 Ge boer derij. aan den Lange Brinkweg van V/.v.d. /inden te mogen onderhuren. brengen in een drietal adressen bij het college en bij den Raad bezwaren in tegen het raadsbesluit van 19 -Dec.jl. tot plaat sing van het woonwagenkamp op het terrein gelegen aan de Banningstraat ten westen van het pompstation der waterleiding. CJ 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 7