3:* 3 14ƒ- 5 van iats srceel 3 G. erwe t en len ge- imen- Lfuge le man- Verl. oest Le te gten- Z van nteze- g aan elegging rsie rvan de nos 0,- no. boer- v.d. het tegen plaat- errein sten g. BESLISSING. Het deze aanvrage zal gehandeld worden overeenkomstig de "bepalingen der Hinder wet. Aangezien aan de letterlijke "bepalingen is voldaan en geene "bezwaren "bestaan te gen het verleenen der gevraagde vergunniiji wordt gunstig op het verzoek beschikt overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd Doss. no.205. Het adres zal den Raad worden aangeboden (Besloten wordt alleen ten behoeve van S.Slegtenhorst een bedrag groot f 26,60 ibeschikbaar te stellenteneinde daarvoor bl rentezegels a f 0,60 op zijn rente- ikaart te doen plakken. Het desbetreffend ontverp-besluit wordt vastgesteld. .ordt besloten. Ha gehouden onderzoek blijkt tegen onder- verhuring geen bezwaar te bestaan, zoodat deze tot 1 Mei 1929 wordt toegestaan. Besloten wordt de adressen brengen van den Raad. ;er kennis te vyV. w jT -/- Ztf/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 11 iaJ oLuXiav* f**- y c <2 <2-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 8