7- s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. i^. ii. Inspecteur van Politie Directeur Qpenb. ..erken. K.Hagedoorn. Paulus Potter laar: 20 Dec1 28 U>. Koofd der Openb. Lagere school Soesterberg. .'Voorzitter 2 Jan.'29 Friesendorp Vosseveldlaan Soest. 6. 5 Jan.'29 biedt aan een beknopt verslag van de ver richtingen der Politie over het jaar 1928. deelt mede dat door 3.van.HoevenLaanstraa 19 alhier in verband met de door hem in gediende bouwplannen aan de Jaldeck Pyr- rnontlaan opnieuw ontheffing verzoekt van Art.13 der Bouwverordening.De Directeur rapporteert dat de bouwplannen zijn gewij zigd. waardoor het mogelijk wordt de ont heffing te verleenen. vraagt aansluiting op de waterleiding ten- behoeve van zijn in aanbouw zijnd huis aan den Ligendomweg. verzoekt eenige meubelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de school. stelt voor vast te stellen een ontwerp besluit waarbij de rente van debet-saldi door de bouwvereenigingen en stichtingen aan de gemeente verschuldigd.per 1 Jan. 1929 wordt bepaald op f 0,60. klaagt over de slechte voorziening in de straatverlichting bij verwisseling van stukkende lampen. tj 3 05 Dagteelcening volgnummer. O 0 6 S t)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 9