I,p. V' fcv/g y/ snigen net middel vai BESLISSING. vergadering vereenigt zich met de voorgestelde regeling, en besluit dit aan den Commandant mede te deelen. -'e afdeeling financiën xcomt tot de be regening, dat te betalen is f 35^093^ gesloten wordt dit bedrag van den heer Schadewijk in te vorderen. gesloten wordt den Directeur gen tot aankoop der trommels daarvoor een crediet te vea f 130,00. te macht i- en hem leenen van gesloten wordt deze aangelegenheid te ue Subsidie voor 193ü zal overeenkom stig het raadsbesluit worden uitbe taald, doch bij de begrooting van 1931 zal worden nagegaan of deze subsidie tot het bedrag van f y^G,00 nog wel noodzakelijk is. liet desbetreffen^d dossier zal gezon den worden aan den inspecteur b.h. la ger onderwijs, met verzoek hieromtrent zijn oordeel te willen geven. Overeenkomstig dit advies wordt beslo ten besloten wordt de aanvrage van A.O.Ra- vesteijn,te Amsterdam te deponeeren doch S.de Zoete aan te schrijven,dat hij zonder vergunning de bergplaats heeft verplaatst en deze zal worden af gebroken wanneer niet binnen 8 dagen de leges, ad -f 1,00 ter gemeentese cretarie zijn voldaan. sJJ loio? ^yV 1) ixji Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. L C '0H66P6H Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. xy J A h* 01 t SJJ 1c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 100