f L "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. lil. Xif XI XI Dir.O. '/.Soest 1(1 Best.Ver. "E. S.Y Soest .A.C.» 31-1-30 2.IJ. Oir .Keurings- di enstSoest J.I!.0,3reen, Gem.arts.S.berg Voorzitter. Yethouder Under wij s. Voorzitter. 12-2-30 I! o:123/l/2 1 -2-30 15-2-30 Adviseert omtrent de te stellen voor waarden aan den grondafstand door de hee- ren Schalkwijk en Lieshout, ter verbree- ding van de Talmalaan. Vraa^ t vergunning tot het plaatsen van een schutting, "bestaande uit latwerk op haar terrein aan het Burgem.Dekethpark. Biedt ter overname aan een aan hem behoo- rende glazen stolp ter bescherming van de microscoop der gemeente. Zendt declaratiead f 111,50 voor verrich te Alastrim vaccinatie. 'Deelt mede, dat na de verzending der op- gavenbetreffende financieele verhouding tusschen het hijK en de Gemeente is ge bleken, dat deze nog eenige aanvulling behoeven, in verband met de exploitatie der nood-en semi-permanente woningen en stelt voor dit alsnog ter kennis van Ged. Staten te brengen en te verzoeken de in de Gem.rekeningen 1926 t/m 1928 voorkomen" de bedragen alsnog te willen opnemen on der de uitgaven. Deelt mede van en Architect R.Beekman, onder dagteekening van 22 Eebr.j.1. een schrijven te hebben ontvangen, waarbij verzocht wordt hem te machtigen tot het doen schilderen van de Centrale verwarininÊ in de nieuwe school aan den Drieh.weg ,aak| gezien dit niet in het bestek was opgenoEij De kosten bedragen f 12^,00 .Het totaal- crediet,ad f 3°00>00 voor deze verwarming wordt daarmede niet overschreden. De wetM der adviseert den architect van het bouw werk tot het doen sc ilderen der Centrale verwarming te machtigen. Stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot wijziging der Geip.Begrooting 1929 in verband met het overbrengen der saldi van den kapitaaldiet voorkomende in de voorloopig vastgestelde, rekening over 1928. 3 C O) Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 101