-Dfe J yrf.ó <$2 fo./z v*// 2 BESLISSING. besloten wordt de voorwaarden 1 t/m 4 ran het rapport aan de eigenaren mede e deelen en te verzoeken "binnen 14 da- ?en te willen "berichten, dat zij tot me dewerking "bereid zijn. besloten wordt de vergunning te verleenen i daaraan de voorwaarde te verbinden ,t de aan te brengen beplantingwaarvan e situatie-teekening eenige aanduiding eft, geschiedt in overleg en op aanwijf ing van den Directeur van O.W. ^esloten wordt den stolp over te nernen roor f 12,50. sesloten wordt den Daad voor te stellen eze declaratie als ook die eventueel oor Dr.J.H.A. Rupert zal worden inge- onden te voldoen en te verzoeken het iOodige crediet te verschaffen. vereenkomstig het voorstel van den oorzitter wordt besloten. Overeenkomstig het advies van den wethouder wordt besloten. >rordt besloten. J A'* fgfl. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. sO* t /U AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 102