m. u\ e e a a> ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U (T. Dir.ö.7. 1 directeur 0.11. J' j (Schotanus v. i Leeuwen) 1 Lo, Hl. 114. ZIT- 24-2-30 Lo153/4. 17. V. "Photax" Soestduinen. Voorzitter Voorzitter. j 21-2-30 Voorzitter. idem idem KORTE INHOUD. Biedt ter "behandeling aan eenige verzoe ken om "bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Rapporteert dais Schotanus van Leeuwen ,Ra- demakerstraat 12a voor een ingediend "bouw plan voor een woonhuis op een terrein, aan den verl.Dostweg, Rad. bekend als sectie L'.lTo ïl4Ó5ged. ontheffing behoeft van het bepaalde bij art. 8 der bouwver ordening Verzoekt vergunning ingevolge de Hinder e' tut uitbreiding van de inrichting voor de fabricage van photo^rafische artt. welke uitbreiding in het verzoekschrift nader is omschreven. stelt voor met Fe j .TDonselaar alhier voor het verrichten van typwerk ter secretarie een arbeidsovereenkomst aan te gaan, vol gens het hierbijjfbehoorend ontwerp. advis eert den Raad voor te stellen in beroep te gaan van het vonnis der Arr. Ree: van 18 December 1929» waarbij de gemeente veroordeeld is om aan W.A. liilhorst alhier te betalen eene som van f 574,00 met rentej en kosten van het geding. stelt voor den Raad een ontwero-besluit ter vaststelling aan te biedenwaarbij de door reservevorming vrijgekomen gelden van het Gasbedrijf zullen worden belegd bij de gemeente. ^telt voor den Raad een besluit aan te bi tot wijziging der Ge:...Begrooting 193^ Stelt voor den Raad alsnog machtiging te vragen tot aansluiting bij de Bedrijfs- vereeniging"Centraal Beheerste s-Gravenb ge,zulks ter uitvoering van de Ziektewet. (J 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 103