J*. ]3SX- HAoMr. %o. tt-f! erzoe- an de wen ,1a' md bouw •ein als .■hoeft iuwver- .inder voor de welke nader .er voor iretarie •.n, vol- m 1 n Arr. Reet ;emeente j it alhier iet rente isluit .rbij de slden >elegd m te "bie .930 ;ing te •ijfs- Gr avena» iktewet. BESLISSING Je-vergunningen worden verleend, over eenkomstig de besluiten hiernevens als "bijlage gevoegd en genummerd: 2/68-2^69-2/70-2/72-1/174-1/177-ï/ï^* Cp de verzoeken van H. Veldam,HoI/I78 en J, in ,t Hout, Ho:l/l83, wordt over eenkomstig de adviezen v.d.DirO.W afwijzend beschikt. Cp het verzoek van kl. iiornsveld ,ho 2/67 wordt in afwijking van het advies v.d. Directeur van openbarewerkenafwijzend beschikt, aangezien het bouwen van een bdlconerker overeenkomstig het inge zonden plan niet is in den geest der bouwverordeningHet verzoek van R.H. van kil, tot wijziging van de afmetin gen van een door hem gebouwde schuur overeenkomstig vergunning van 11 Juni 1929Hol/l8l wordt gunstig beschikt. Besloten wordt de ontheffing te ver- leenen, '«anneer aanvraagster een be drag van f 168,00 in de gemeentekas zal hebben gestort(Wegenf onds) het deze aanvrage zal gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen der Hin derwet Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. Het ontwerp wordt goedgekeurd. pank Overeenkomstig het advies van d en Voorzitter wordt besloten. n 'ordt besloten. idem idem i M?, uji- Jf *£121/50- 23/5- -T, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 104