f- n a> ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. llh ix$. 1U lbo. 2b i. 23 3>. Voorzitter idem idem wethouder ünderwijs. Voorzitter ued. Staten, Utfecht. Voorzitter KORTE INHOUD. Stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot ondershands of in het openbaar verkoope van verschillende aan de gem.toebehoo- renae goederen,als afbraak, enz. voorzoo veel deze in het jaar 193^ mochten be schikbaar komen. Dtelt voor, na gevoerde onderhandeli ge met den heer W. Heijdeman,Koudhoornweg alhier ruiling van grond aan te gaan en den Raad een desbetreffend besluit,zoo als in ontwerp hiernevens is gevoegd ,t vaststelling aan te bieden. Stelt voor den Raad de benoeming voor t dragen van ilejG.M.Koops als Klerk-Ty piste bij de afd.Openbare werken,in gaande 1 Januari 1930,op een aanvangsja wedde van f 900»00,zulks overeenkomstig het bepaalde bij de salarisverordening van 2Q Febr. 1929>^os457* adviseert ter voorziening in de vacaturi in de commissie van toezicht o/h L.0, (Ds.Alkema) bij den Raad aan te bevelen hr:l. F.D. van Batenburg; Hr:2. T. 3udding. stelt voor vast te stellen het hierneve: gevoegd ontwerf-besluit tot het bepale: van rente van debet-saldi door Bouwver- eenigingen en Stichtingen,gedurende het 4e kwartaal 1929 aan de gemeente verschuldigd. Zenden uitvoerig rapport met teekeningea verband houdende met de mogelijke plann tot verbetering van de afwatering van lir "Soester Veen" stelt voor de aan de Jed.L.van Vugt ver leende vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein,in te trekkenj daar de vergunninghoudster in het loopende, vergunningsjaar langer dan drie maand-ei. buiten noodzaak niet heeft gewoond in he^ huis (v.We edestraat 32), waarin het bedrU wordt uitgeoefend. w 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 105