BESLISSING. [wordt besloten. [Besloten wordt de uitgaven ten laste jder rekening 1929 te brengen van het [Grondbedrijf. [Met ingang van 1 Januari 1930worden de [volgende pensioengrondslagen vastgesteld |a.F.Schreuder,inspecteur Politie f 33°0. |H:J:van Leeuwen,majoor van 2Pi50. lp.J.de Vries, agent van politie v/ B. Karei se v J.H.Hetterscheid jp.C.L.Meijer IM.de Bruin |P.C.Groot, commies G.J.van Vleuten,commies Mr.Th.F.Raedt,commies Red.tit Th.J.Regter, commies J.A.Prinsen,ambtenaar ter secr. J.Elberse idem J:JsMeurs,opzichter le klasse J.Th.A.van Noesel, idem. C.F.W.Rietveld,teekenaar 2e kl. [W.Hilborst, vakman lD.J.v.d.Broek, tuinman H.A.Vos, vakman N.van Ooi jen, werkman G.Westerbeek werkman [L.v.d.Kooy werkman J.van Manen, werkman |H.van Fulpen,werkman •Kerkhoff, technisch-ambtenaar [S.van Gorkum, fitter I.H.Matthesius, idem. P.Kuiper, meteröpnemer J.Gerritse, klerk-typist •T.van t Hofonderwi jzer aan de o.l.school aan de Kerkebuurt met ingang van 1 December 1929 allen''' f 1850,- f 3300. 2650. 2!+00. 2I4.OO. 2300. 2.300. 3200. 3200. 1600. 1612, 1612, 1612. 1196,- 1156,- 1196,- 1196,- 1196,- 3025,- 1612,- 1612,- 1196,- 1000,- "1205,- door de vastge V2 n Burgemeest teld Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \j V V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 110