3- lbl' G S J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Ged.Staten. Utrecht 21 Jan'30 3e Afd n?3653'29/ 179. Voorzitter 13 Gem.secretarie 1H0. Idem. Iki- Te chni s ch-amb t e - naar Gasbedrijf, Gem.secretaris I4"b Directeur O.W. 26 Febr30 "NS 96/n/2 3 zijn van oordeel dat de leeningsschuld rustende op de brandweercentrale e.a. welke nu verbouwd is tot kantoor van Open bare Werken uit de gewone middelen van het dienstjaar 1930 moeten worden afgelost. stelt voor de N.V.Mercator te s-Gravenha- ge te verzoeken de uitvoering van het plan tot het plaatsen van een roode kruiszuil te willen bespoedigen. rapporteert dat J.R.Kok, landbouwer alhier hem. heeft medegedeeld bereid te zijn in dei kosten van verpleging van zijn kind in het' Stads Academisch Ziekenhuis te Utrecht ad f 11+5,18 voor de helft bij te dragen. vraagt of bij het afgeven van consenten heide- en zangdronden nu reeds rekening gehouden moet worden met het plan om het afsteken van heide alleen toe te staan op de gemeentegronden gelegen ten westen van den Utrechtschestraatweg. zendt een ^-tal brieven waarin verzocht wordt verschillende credieten te willen verleenen. rapporteert het door hem ingestelde onder zoek naar aanleiding van het verzoek van W.G.Middelman inzake vergoeding van f 30>' wegens door hem betaalde kosten van roye ment eener hypotheek gevestigd op het door de Gemeente aangekochte perceel aan de Koninginnelaan. brengt onder de aandacht de door hem geste de kantooruren van de kantoren thans geves tigd aan den Lange Brinkweg, alsmede eenig*1 maatregelen welke hij meent te moeten treffen. b) 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 111