^■4-rr- BESLISSING. I Besloten wordt Ged.Staten mede te dee- len dat wij hunne opvatting niet kunnen deelen, aangezien de leeningsduur voor het nieuwe gebouw is gesteld op 30 jarer en niet zooals gebruikelijk is J4.O jaren. Eet ontwerp schrijven wordt goedgekeurd Wordt besloten. esloten wordt genoegen te nemen met de helft der verplegingskosten en aan J.R. Kok voornoemd een schrijven te richten dat hij f 72,59 stort bij den gemeente ontvanger. Besloten wordt het steken van plaggen al leen toe te staan op het gemeente bezit ten westen van den Soesterbergschestraat- weg. Besloten wordt den technisch -ambtenaar te verzoeken deze credieten te verwerken in een door hem op te maken ontwerp be sluit tot wijziging der begrooting van het Gasbedrijf 193Ö teneinde daaruit te kunnen beoordeelen op welke wijze de gevraagde credieten gedekt kunnen worden Besloten wordt den Raad mededeeling te doen dat tot vergoeding van f JO.- geeifL aanleiding bestaat en mitsdien voorge steld wordt afwijzend op het verzoek te beschikken In afwijking van het standpunt van den directeur worden de kantooruren door het college vastgesteld als volgt: de kantooruren worden bepaald van 9 u vm tot 5 u nm. met een rusttijd van 1 uur en voorts onder bepaling dat het kantoor voor het publiek geopend moet zijn van N u vm - 12|- u nm. Voorts wordt beslotefr hiervan en van andere in het schrijven genomen maatregelen openbare kennisgeving te doen. I' t. f V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. j»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 112