u S e "o 1HH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. LH/C. I G.H.Assink. 1HI Directeur O.W, Ib idem 24<Sl i Voorzitter 22 Febr'30 22 Febr'30 ng 96/1/22 26 Pebr30 n§ 159/5 Directeur O.W. 2 5D. Idem. li" l. Centraal Bureau voor Verificati 20 Pebr'50 NS 123/2/1 21 Pebr30 Nö 23A/2 17 Febr'30 Ng I4.56 R. KORTE INHOUD. deelt medé de door hem in gebruik zijnde gemeentewoning te willen aankoopen voor f 1{.150,- met kosten voor overdracht voor rekening der gemeente geeft een overzicht van de uitgaven we gens den bouw van het kantoor O.W. en rage brandweer en toren rapporteert de gevolgen van de aanschrij vingen, welke ingevolge art.52 der Wonin^ aan onderscheidene overtreders van wet en verordening zijn gericht. brengt ter tafel de berekeningen van de kosten welke verbonden zijn geweest aan het overeenkomstig de bouwvergunningen daar te stellen bouwerken wegens weige ring der overtreders: rapporteert dat 3"" eigenaren van den grond welke bestemd zou worden voor het maken van een verbindingsweg VerlSchoolweg- Postweg weigerachtig blijven tot grondaf- stand rapporteert zijne bemoeiingen in verband met het in goeden staat brengen van den B^kkersweg zendt rapport betreffende de controle jaarstukken en kasopneming der Woningbouw Vereeniging "Goed. Wonen" 3 C CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 113