J'Y" Sn.crt BESLISSING. Tenslotte wordt het besluit genomen dat de heer J.H.G.v.d.Woude ten aanzien van zijne werkzaamheden onder toezicht blijf van den secretaris, die zich omtrent de I-uitvoering daarvan verstaan met den Directeur O.W. Besloten wordt adressant te berichten dat het aanbod geen gereede aanleiding is den Raad voorstellen tot verkoop van de gemeentewoning te doen. Besloten wordt deze aangelegenheid aan te houden tot dat de volledige afreke ning en de betalingen zijn geschied. Van het rapport wordt kennisgenomen en besloten alsnog aan den Directeur te verzoeken te willen mededeelen hoe de stand van zaken is aan de perceelen voor komende op den staat gevoegd geweest bij zijn schrijven van 18 Jan'50,N2 159/1 Besloten wordt de hierna te noemen be dragen overeenkomstig wettelijke voor schriften te verhalen. a. H.W. van Dijk,Korteweg 2 f 117,hZ b. A.Reehorst,Talmalaan 9 0,é>0 c. M.v.d.Endt Braat, Torenstraat911 1 lp,98 [d. p.J.Zwaai, Parklaan 16 k,o2 Besloten wordt van deze weigering mede deel ing te doen aan die eigenaren die wel bereid zijn in deze mede te werken en hen aan te raden te trachten dat de seheele weg in bezit kan komen van de Gemeente om reden dat de door hen gekoch te terreinen anders nimmer tot bouwter reinen bestemd kunnen worden. 'esloten wordt den Directeur alsnog te verzoeken advies te willen verleenen om trent de wijze waarop de Bakkersweg door den eigenaar in goeden/itaat kan gebrach worden. f bruikbaren an tiet rapport wordt kennisgenomen en osloten enkele onderdeelen daarvan ter kennis te brengen van het bestuur der -oningbouwvereeniging en aan te schrijven daaraan alsnog uitvoering te geven. ft /zzz 1/roUJ' Z /2o S J'yC -ft-* /J/X Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. %t.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 114