H. e s "o ISl. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. A.v.d.Zouwen. Utr.weg 6a Soe st UT. Ged.Staten Utrecht 6 FebrJO 25 Febr'30 2e Afd.në h-Qh/305 LSH. ZSV. G.van Es Wieksl.weg. Soe st Commissie tot Wering van School verzuim. If verzoekt de betalingsvoorwaarden van de door hem in koop aanvaarde compost waar toe den Raad. dd. 10 Febr'30 heeft beslo ten, eenigszins te wijzigen. verdoeken eenige wijziging te brengen in het raadsbesluit van 11 Nov.jsl. terzake overneming van den pont aan den Groote Melm, alsmede overname in gemeentedienst van den veerman A.P.Butzelaar Beslotei dat nie' den afg< Wethouder Enden dijk. 2I4. Febr'30 Brandraad 1 Mrt '30 N2 1/éO vraagt de goedkeuring voor het betrekken van de noodwoning door J.Dorresteijn in gebruik geweest. Adressant woont eveneens in een noodwoning. verzoekt den Raad het onrecht door intrek king van de presentiegelden te herstellen en daarmede uit te spreken voldoende waar deering te hebben voor den arbeid der commissie .adviseert te besluiten tot beëindiging der werkverschaffing op 15 Maart a.s. met gebruik making van de bevoegdheid gegeven bij art.1 van het reglement door te bepalen dat de ongeorganiseerde arbei ders worden ontslagen niet twee doch één week voor 15 Maart, t.w. 8 Maart a.s. Beslotei doen ov< Ged. Sta' Irmiidde' gen of 1 bezoldij als vee: Beslote: |Es toe Besloten brengen dat door het adhi slissing aangeziei present!' voorstel Wordt be vraagt machtiging tot het doen schilderen van den automobiel manschapwagen,bestemd voor Soesterberg. Hij legt daarbij over een lp-tal inschrijvingsbiljetten waaruf blijkt dat H.Stam te Soest het laagste in' schrijft en wel voor f 150,-. Besloten E^n het |en aan koste i 276 1 <y 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 115