van de t wasi1' be slo- BESLISSING. Besloten wordt adressant te berichten, dat niet van het raadsbesluit kan wor den afgeweken. ngen in terzake roote edienst trekken jn in eveneens Besloten wordt den Raad voorstellen te doen overeenkomstig het schrijven van Ged. Staten. Inmiddels ware aan A.P.Butzelaar te vra gen of hij onder dezelfde voorwaarden er bezoldiging in dienst der gemeente Soest als veerman wenscht over te gaan. Besloten wordt de verhuizing door G.van |Es toe te staan. r intrek cstellen ade waar4 der iging a. s ieid. it door j 3 arbei-; och één a. s. iBesloten wordt het adres ter kennis te brengen van den Raad onder meded.eeling dat door het College aan den inhoud van bet adhaesie wordt betuigd en de be slissing daarop aan den Raad overlaat, aangezien het besluit tot intrekking der presentiegelden niet is genomen op het voorstel van het College van B. en W. Wordt besloten, oilderen oestemd j over waaruit agste in'| Besloten wordt den Brand.raad te machti gen het schilderen van de auto op te dra gen aan H.Stam voor f 150,-. koste n te verantwoorden op den post 27é begrooting 1950 IC «d v.M IIIH. Jl c/ P2 C\J/ I? dJ c/0 1*11.4 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodia van het volgnummer in het omslag. 1 cLexXs AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 116