'3- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. iJrO' Lbl. Brandraad G.G.Hol. Soesterberg. 1 Mrt'30 J.van Geitenbeek Belvedèreweg 10 Soest Ged.Staten. Utrecht PThNMoe sveld Hilversum. 25 Pebr'30 1e afd.nS 558 2l+ Febr'30 Voorzitter adviseert tot plaatsing van een brand- kraan op den hoek van den Nieuwewq? en de Bosstraat behoeft ontheffing van het bepaalde van art.8 der bouwverordening voor het bouwen van een woonhuis op het kadastrale pen ceel sectie E.N£ 915 en 1955g®d» gelegen' aan de behoeft ontheffing van het bepaalde bij art.8 der bouwverordening voor het bouwen van een woonhuis op een terrein sectie n§5H gelegen aan den Nagtegaalweg verzoeken mede te deelen hoe het thans staat met het uitbreidingsplan esloten ing Maa randkra ■>e strijd ting 195 Besloten ®nder vo f 21+3,15 ■Beslote: onder v |f 15^,- IBeslotei zaken nu ■dat ven jldingspli 4keuring bericht in het bezit te zijn van eenj-talj aquarellen dagteekenende van ongeveer 10ip7 en voorstellende de school en onder wijzerswoning, alsmede de Katholieke en Protestantsche Kerk te Soesterberg.Hij zendt daarbij 5 foto's van de aquarellen ter kennisneming met de mededeeling wan neer de Gemeente prijs mocht stellen op de orrigineele het hem genoegen zal doen dit te vernemen, waarna hij ze ter beschij] king zal stellen, mits hij de foto's dan terug ontvangt. stelt voor het besluit van 17 Febr'30 waarbij de Directeur van O.W. werd ge machtigd onderhands de afbraak der per-1 ceelen aan de Koninginnelaan in te trek ken, nu de Raad in zijn vergadering van 10 dezer geen onbeperkte machtiging aan Bo en W. verleende. Dagteekening en volgnummer KORTE INHOUD l S'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 117