t p/s BESLISSING. brand- rteg en de 1de van et bouwen ie pe-"- gelegen 1de bij et bouwen sectie E, Besloten wordt de Arnhemsche Waterlei ding Maatschappij het plaatsen van een hrandkraan op te dragen en de kosten te bestrijden uit den post N9 295 begroo- ling 1950» Besloten wordt ontheffing te verleenen Onder voorwaarde dat een bedrag van f 2i|5,75 in Let wegenfonds wordt gestort thans ■Besloten wordt ontheffing te verleenen ■onder voorwaarde dat een bedrag van If 151+,- in de gemeentekas wordt gestort eenj-tal eveer en onder-; ieke en rg.Hij uarellen ing wan- llen op zal doen er beschil to's dan br'JO rd ge- der per-|| te trek ing van ing aan Besloten wordt Ged.Staten den stand van izaken mede te deelen en te berichten [dat verwacht mag worden dat het uitbrei- Idingsplan binnen eenigen tijd ter goed- Ikeuring zal worden ingezonden. (Besloten wordt den heer Moesveld groote jerkentelijkheid te betuigen voor zijn Ivoornemen deze oude bescheiden aan de (Gemeente ter beschikking te stellen en nede te deelen dat het Gemeentebestuur iet zeer op prijs zal stellen in het be' zit te kunnen komen van de origineel© (aquarellen. hordt besloten. [Tevens wordt het besluit genomen de per- peelen bij openbare inschrijving voor [afbraak te verkoopen, in verband waar mede den Directeur van O.W. zal verzocht v/orden advies te willen indienen omtrent (voorwaarden aan dezen verkoop te ver binden. ft:/?/*? lïhü. s -xz r x V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. •j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 118