y- lp. M. u S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. pi L. Vereeniging "Soest Vooruit" X/i Directeur O.W. De Voorzitter pi Commissaris der Koningin. X°pQ Gemeentesecretaris Directeur O.W. ij. Mrt'30 11 Mrt'30 verzoekt aan hare Vereeniging in bruik af te staan een gedeelte van het gemeen teterrein gelegen naast het Raadhuis en wel aan de noordzijde voor het daarop plaatsen van een verkeershuisje, waarvan inmiddels een schetsteekening wordt over gelegd. 27 Febr'30 deelt mede dat de kosten van verbouw van het gebouwtje naast het gemeentehuis oost J zijde) tot garage ten dienste der Politie! i+00,= bedraagt. brengt opnieuw in behandeling de door Dr,_ J.N.O'Breen ingezonden declaratie wegens' verrichte Alastrim vaccinatie nu door den Raad in zijne vergadering van 3 dezeil de voldoening daarvan door den Raad is af gehouden voor nader onderzoek. zendt circulaire van den Minister van Binl nenlandsche Zaken en Landbouw dd.28 Febr.f waarin o.a. verzocht wordt de naam op te geven van den leider der 11e algemeene tienjaarlijksche volkstelling. deelt mede dat de Vereeniging "Soest VoorJ uit" mondeling heeft medegedeeld voorne mens te zijn een wandelkaart uit te gevenj en nu verzoekt op deze kaart ten gerieve van het Grondbedrijf een advertentie te plaatsen,kostende 10,= aJ 15>=* rapporteert dat J. In 't Hout in verband met zijn plan tot het bouwen van een houi ten zomerhuisje op een terrein aan de Bsjl ningstraat kad.bekend in Sectie E.nê 12k| ontheffing behoeft van het bepaalde bij art.llj, der bouwverordening en adviseert gevraagde ontheffing te willen verleeneml 3 C 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 123