3 'Af/ BESLISSING. ir van Binl 1.28 Febr,| tam op te cemeene lln beginsel wordt besloten een gedeelte [van het terrein naast het Raadhuis voor Inevensvermeld doel beschikbaar te stelle^. [Zoo mogelijk voor den tijd van 10 jaar. \an den Secretaris word.t verzocht maat- Iregelen te willen nemen, dat het benoo- Idigde terrein ter plaatse wordt uitge- Izet en het college van advies te dienen [omtrent de wijze en voorwaarden van be schikbaarstelling van den grond. h.ngezien de kosten erg hoog voorkomen, [wordt besloten deze aangelegenheid voor- Loopig te stellen in handen van den Voor-f bitter. Besloten wordt den Raad onder overlegging ran de instructies van dezen gemeente geneesheer voor te stellen het gedecla meerde bedrag te voldoen, aangezien het ïollege van oordeel is dat Dr.O'Breen /olgens zijn instructie tot deze buiten gewone vaccinatie verplicht gesteld kon borden. In verband met nevensstaande circulaire ^ordt besloten als leider der volkstel ling dezer gemeente aan te stellen het [moofd der af deeling Bevolking, den heer LJ.van Vleuten. Besloten wordt een bednag van J 15>~ voo: Bit doel aan "Soest Vooruit" beschikbaar stellen. Overeenkomstig het advies van den Direc teur O.W. wordt ontheffing verleend. I* ySil 1/05 3. AANMERKINGEN. yjp Liïl,. 1° >-43,'. 141 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. i )sO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 124