1T 7l- 'V s s J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J. In 't Hout Directeur O.W. N§ 167/58 11H. De Voorzitter M.Hornsveld Directeur O.W. P.Th.N.Moesveld. Hilversum. H.Butzelaar. Nieuwe steeg Soest 8 Mrt'^O 11 Mrt130 vraagt opnieuw vergunning tot het plaatsen van een houten zomerhuisje op een terrein aan de Banningstraat kad. bekend in Sectie E.N2 1218 .De directeur van O.W. adviseert in zijn rapport met intrekking van zijn be-j zwaren tegen dezen bouw, vermeld in zijn rapport van 25 Febr.N£.1 67/li5> de vergun ning te verleenen onder de door hem genoemj de voorwaarden. brengt een uitvoerig rapport uit inzake het zonder vergunning oprichten van een houten schuur door P.Weldam, Rademakerstr. 3a te Soesterberg. Uit het rapport blijkt dat hier van een bijzonder geval sprake is en de eigenaar bereid is binnen twee ja ren de houten schuur in een steenen te ven bouwen. stelt voor de muziekvereeniging "Avia" te Soesterberg wegens het geven van een con cert ter gelegenheid van de feesten 900 ja- rig bestaan der Ouderste oorkonde over Soest IpOte betalen. verzoekt alsnog vergunning te verleenen tot het bouwen van een erker aan het per ceel van K.H.Haremaker, welke vergunning in de vorige vergadering is geweigerd. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige! teekeningen en adviezen. biedt thans in schenking aan een J-tal aquarellen voorstellende de oude onderwij" zerswoning met school en het voor- en ach teraanzicht der R.K.Kerk te Soesterberg. verzoekt teruggaaf van 20.- leges gestor voor een bouwvergunning aangezien het bouwplan niet zal worden uitgeveord. V d c O Dagteekening en volgnummer. 11 mxu KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 125