*iA 11tl' BESLISSING. Besloten wordt de vergunning te verlee- nen overeenkomstig het nader advies van den Directeur van O.W. Besloten wordt P.Weldam aan te schrij ven dat de houten schuur zonder de ver- eischte vergunning is gebouwd en dat de' ze moet worden afgebroken binnen twee jaren na dit besluit. De voor deze schuur ingediende bouwaan- vrage wordt geweigerd. Wordt besloten. esloten wordt het besluit tot weigering "e handhaven. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt onder de nrs. 2/63,2/71 2/7k, 1/180,1/1811/182, 1/184 en 1/185. °p de bouwaanvrage van J .v.Raay, **0 12/73 wordt afwijzend beschikt. Besloten wordt den Raad voor te stellen deze aquarellen onder dank aan den schenker te aanvaarden en deze te beware in bet archief der gemeente. esloten wordt adressant mede te deelen dat de legesverordening geen teruggave toestaat J J( IhMJ. r* 2J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. D Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN /V /yVcl. ilfok. II j r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 126