I e a "o LÏÏü BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.E.Assink. Mr.H.Scholten. Amsterdam. 9 Mrt'29 7 Mrt'JO Directeur O.W. lp Mrt'JO N8 169/9 JVos pensionhouder Soe stduinen. 2(fi |De Voorzitter KORTE INHOUD. biedt voor aankoop van de politiewoning aan de Beukenlaan eenen prijs van f i^TpOO onder voorwaarde dat de transportkosten komen voor rekening van de gemeente. bericht dati#den heer O.P.N.Blom Pzn. thans in Ned.Ind.ië vertoeft en niet voor med_io Mei a.s. kan antwoorden op het schrijven van 18 Febr.1950, Je afd.no 122lp. adviseert omtrent de voorwaarden, waarop aan h.Onwezen, Eartweg 12 vergunning zou kunnen worden verleend ingevolge de hin derwet voor het oprichten van een petro- leumbergplaats. Besloten drijf te vrage: 3esloter jerichte irordt ir 3esloter ïing het rolgen. verzoekt door tusschenkomst van den secre taris herziening van de beslissing op ziin verzoek vanJJ October 1J29 tot het plaat- - sen van 2 richtingaanwijzers op gemeente grond te Soestduinen. brengt in behandeling het schrijven van 5 Nov.1929,2e afd.NS 28l6/2281p toegezon den door Geo.Staten verband houdende met de afrekening van grondverkoop in 1920 aan M.E. J.Ormeling en J.Middelburg.' De Voorzit' ter deelt mede in deze zaak een oplossing gevonden te hebben in den geest van Ged.Sts* ten en stelt voor den Raad. voorstellen te doen tot intrekking van het besluit van 19 juni 1929, Ipe afd.nê l/2/209a tot wijziging der gemeentebegrooting 1028 en een besluit aan te bieden tot wijziging der gemeente begrooting lf29. Besloten stLissing ven van vbornoemc op gemeer 2l ricbtir tfeekening vborwaarc a. de vei toe ve b. de boi Direct c. de boi houder ter ve over c verscl 0.2^ bij he voorts Wordt (J 3 C CO Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 127