7 V- oning ^+00, osten e nthans me di o rijven waarop ng zou e Hin- petro- 3n secre- op zijn b plaat- neente- BESLISSING. fep-loten wordt aan de Commissie Grond erdrijf het bod mede te deelen en advies te vragen. 3esloten wordt aan den heer Scholten te berichten, dat het antwoord medio Mei irordt ingewacht Besloten wordt bij de Hinderwetsvergun- ling het advies van den Directeur te volgen. Besloten wordt met intrekking van de be slissing adressant medegedeeld bij schrij tën van 20 Nov:1929, no.1021/3 aan J.Vos' fpornoemd vergunning te verleenen tot het op gemeentegrond plaatsen en hebben van 2 richtingaanwijzers volgens overgelegde teekening, en wel onder de navolgende Voorwaarden: a. de vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend. b. de borden moeten op aanwijzing van den II Directeur O.W. worden geplaatst c. de borden moeten steeds in goed onder- - houden toestand verkeeren d. ter verzekering van het eigendomsrecht over den grond zal aan de gemeente verschuldigd, zijn een recognitie van y/0.25 te voldoen voor de eerste maal bij het uitreiken der vergunning en voorts op 2 Januari van ieder jaar. en van oegezon- ende met 1920 aan Voorzit- lossing n Ged. Stat Hen te t van 19 wijziging j besluit neente- Wordt besloten. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. s^-g/221 IA) 11. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 128