1 Keft. yyYirj 4 BESLISSING. ,vaQnde 3legde verf i de wel- 31 aan derl ibaar ver-I 3 Bosstraaf L. scholen de wensc] het nieui zoodanig wordt ge: fn ag. lan de Gezondheidscommissie zal worden nedegedeeld, dat de rekening ter goed- |keuring zal worden aangeboden aan den laad. Tevens zullen aan de Commissie [eenige opmerkingen gemaakt worden die iaartoe bij het onderzoek aanleiding lebben gegeven. Besloten wordt uitstel te verleenen tot October l^JO. Overeenkomstig het advies wordt besloter Wordt besloten. V" oS AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. lc oj oLwXum i d* 6y J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 130