Ij*. ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. iJ1 Gemeenteontvanger Voorzitter ^jb. Voorzitter U) Directeur O.W. Ged.Staten Utrecht zendt maandstatenboek met kasopname per IJ Maart 1930. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 1929» brengt opnieuw in behandeling het bezwaar, schrift van N.van Dijk, Noorderweg alhier! tegen het vervuilen van de sloot ,loopendt| langs zijn weiland aan den Noorderweg waai door zijn vee zuiver drinkwater moet mis. sen .Hij brengt deze aangelegenheid ter sprake omdat te voorzien is dat deze klachten zich binnenkort weer zullen her- aaien en blijkbaar de voorbereidende werk] saamheden voofc het eventueel tot stand brengen van een rioleering nog niet zoo 7I gevorderd zijn dat daarop een beslissinj sou kunnen worden genomen. Spreker stelt voor de mogelijkheid te overwegen om in d| weilandén eenvoudige pompen te slaan 23 Jan*30 oetreffen adviezen op verzoeken tot het Io*30/ 1/2 naken van uitwegen Uit de adviezen Tolij| 30 Jan*30 lat de Directeur voornemens is deze uit- Jo.30/3/2 vegen door Openbare berken op kosten van 23 Jan*30 aanvragers te maken. De Voorzitter is vatl ïo.30/2/2 neening dat dergelijke werkzaamheden nietl 20 Pebr.» 30door Openbare Terken moet worden uitgevoeij üo.30/1/3 maar dat het-beter is de aanvragers voort 3chrijven op welke wijze de uitwegen tot stand gebracht moeten worden .Spreker meel dat deze wijze van werken in het algemeenf ^economisch voor de gemeente zal zijn. .1 Mrt' 30 3e Afd. ïo. 667 vragen bij apostille eenige inlichtingen etreffende het besluit van den Raad van O Pebr.r30r3e Afd» no» 617, inzake verl koop van grond, aan C.de Jong te Amsterdam! 3 c Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 133