BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Ged.Staten Utrecht. 6 Mrt'30 No.684, 3e Afdeeling. Voorzitter M.de ütit- van Borrestein. Soesterberg. Voorzitter Bestuur R.K. Scholen Par. St. Petrus en Paulus Soest. 8 Mrt* 30 vragen bij apostille inlichtingen omtrent het besluit van den Raad van 10 Febr^O 3e Afd. No. 6l8, inzake ruiling van grond met M.Scheffer te Soesterberg. stelt voor den Raad te adviseeren tot wij. ziging van de overeenkomst door de Gemeen te aangegaan met de Erven P.Hartman in zake aanleg wegen nu is overeengekomen dat contractanten Hartman voor eigen re kening de benoodigde straatklinkers aan koopt. vraagt eene bijdrage in de kosten van ont- I smetting van beddegoed, waarvan de totaal- kosten bedragen f 18,-. stelt voor te besluiten tot intrekking van het verlof tot den verkoop van alcoholhou- dendendrank anderen dan sterken drank in voorlocaliteit van het perceel Vredehofstr. 3a. en wel op grond van art.39 onder no.3 der drankwet. verzoekt den Raad krachtens het bepaalde van art.72 der L.O.wet de vereischte mede werking te willen verleenen tot aanschaf fing van leermiddelen, ten behoeve der R.& Jongensschool. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 135