\A v y o-*. kking van| coholhou* rank in def edehof str.f der no.3 BESLISSING. [Besloten wordt Ged.Staten van antwoord te dienen en mede te deelen dat het de vergadering niet noodig Voorkomt de re- I geling van voorwaarde g van het raads- besluit in den vorm van erfdienstbaarheid te gieten. Overeenkomstig het voorstel wordt be- sloten.Be desbetreffende voordracht [wordt goedgekeurd. Besloten wordt de totaalkosten ad f 18,- voor rekening der gemeente te nemen en te bestrijden uit den post"Kosten van [bestrijding van andere ziekten*Ho.307 j begrooting 1930, wanneer de behandelen de geneesheer de verklaring aflegt dat deze ontsmetting noodzakelijk was. Aaan de H.V.Centrale Slachtplaats zal een schrijven worden gericht waarin gewezen zal worden op de omstandigheid dat de weduwe van in haar dienst gewe zen slachter wegens gemis van eenige inkomsten na het overlijden van haar man zich genoodzaakt gevoelt de kos ten van ontsmetting aan de gemeente te verzoeken. Daarbij zal de vraag gericht worden te willen mededeelen of de N.V. zich niet verplicht acht deze kosten aan de gemeente te restitueeren. Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. Besloten wordt den Raad gunstig te ad- viseeren. w/Y 1^- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 CkJ «Utlvw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 136