'3S- l33' S B J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.van Hanen. Voorzitter 3-crt) [Bouwver. "Sint Joseph" Soest. dfil. JrVb. Voorzitter Directeur O.W. Wethouder Endendijk 4 Febr'30 11 Mrt»30 KORTE INHOUD. verzoekt dengreppel voor zijn perceel ge legen aan de Nieuwstraat van riolen te voorzien. adviseert het advies van den Directeur CM,| van 27 Febr'30 ,no. 67/3/I inzake verbouw van het gebouwtje naast het Raadhuis tot garage voor de auto der politie te depo- neeren. Door hem zal een andere oplossing gezocht worden. bericht voornemens te zijn over te gaan tot afbraak van het perceel Verl.Postweg 5 Uit een nader ontvangen schrijven van 1 Mrt| 1930 blijkt dat na het sloopen van het ge bouw de gemeente ontslagen kan worden van de waarborging der bij raadsbesluit van 22 Mrt'gl ,no.21/2/6 aangegane leening groot f 1500,- bij de Coöp» Boerenleenbank alhier brengt ter tafel de afrekening van de kos ten verbonden aan de aanschaffing van leer middelen door de U.L.O.school met den Bijbe Het blijkt dat is uitgegeven f 623.3^ »^e? wijl beschikbaar is gesteld f 563.05 ai* zoo meer uitgegeven f 60,25 Bet blijkt echter dat een telfout is gemaakt van f 10 en dat f 10,- meer is uitgegeven moeten wor den wegens het tegenvallen der prijzen. brengt in behandeling eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en bescheiden. bepleit nogmaals de wenschelijkheid om in afwijking van de in de vorige vergaderingen genomen beslissingen op het verzoek van K.H.Haremaker gedaan verzoek om vergunning tot het bouwen van een erker aan de zijgew van zijn perceel aan de v.Weedestraat .Hij motiveert zijn standpunt aldus dat in dit geval de noodzakelijkheid kan aangetoond worden dat de eigenaar zijn perceel niet anders kan verruimen dat op deze wijze van verbouw, en wenscht aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat de aigenaar( van het naastliggend perceel i.c. C.W.Vee* aendaal een verklaring geeft dat tegen dezen verbouw door Haremaker bij hem geen bezwaren komen te ontstaan. Wordt b( Jesloter ceuren ilhier 1 lat de iindigd vereen! der van ipronke] iet f 2( f 583 ,OJ het schc nemen. De vergui «mistig i iagen ge >79. 1. 192, 1, jlsmede no.2/73 3esloten bakker t ontheffii ocuwvero: P4"1 verle beslu deringi 4) 3 C _3o i. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 137