"f y~r~jr qfj. ;eel ge- ïn te B E S L I S S I ïteur 0,1, verbouw lis tot s depo- ïlossing 5 gaan tot ve g 5 van 1 Mrt Jesloten wordt adressant mede te deelen iat de Raad reeds tot rioleering van den greppel in de ïTieuwstraat besloten heeft en dat spoedige uitvoering daarvan zal reschieden. fordt besloten, i het ge- IMat. de waarborging der leening is be- Besloten wordt de aanvraag goed te keuren en aan de Coop. Boerenleenbank alhier te verzoeken te willen bevestigen rden van Lt van 22 ïg groot mk alhier 1 de kos- van leer den Bijbe 5,30 te? ,05 al- blijkt van f 10 aoeten woi| Ljzen. oeken om e noodige iindigd zoodra daartoe redenen bestaan id om in gaderingen ek van ergunning ie zijge^ raat .Hij iat in dit getoond ceel niet .vijze van it de aigenaart C.W.Vee- t tegen hem geen Overeenkomstig het advies van den wethou der van Onderwijs wordt besloten het oor Èpronkelijk beschikbaar gestelde bedrag «iet f 20,- te verhoogen en te stellen op f 583»°5* Het blijvend verschil dient het schoolbestuur voor zijne rekening te lemen. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij- r gen gevoegd onder de Hrs. 1/154, 1/175» 179, 1/186, 1/187,1/188,1/189, 1/191, 192, 1A93. 1/196,1/194,1/195 en 2/101, alsmede 2/75*Het verzoek van J.van Raay, no,2/73 vvordt geweigerd. sloten wordt aan K.H.Haremaker banket ■jkker te Soest in dit bijzondere geval/" ■theffing te verleenen van art.l4/ier bouwverordening en Hem alsnog vergunning te verleenen tot het bouwen van een erker De besluiten, genomen in de vorige ver gaderingen worden hierbij ingetrokken. A' I ivhi. A' 1313. J J/~ A 3 4Cc. L 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. PixtXwW* i' I Ay AANMERKINGEN. -OVt-i "f"l H Xft C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 138