<u S e e "o 3 Li - BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. 13 Mrt'30 No.4l/2/lt Kerkeraad Ned. Herv.Gemeente Bestuur der Registratie. 17 Mrt'30 «k>' >inP„ Hoofd O.L.school Kerkebuurt. Ver."Soest Voor uit." KORTE INHOUD. stelt voorgaarden te verbinden aan afbrsj van de perceelen Koninginnelaan blijft bezwaren opperen tegen het feit dat de Nederduitsch Herv.Diaconie niet in het Burgerlijk Armbestuur is vertegen woordigd. verzoekt spoedige beantwoording van schri ven dd. 15 Febr.^O inzake grinddelving t Soesterberg Besloten ■amiddag ze van i koopen d kocht va 'gan de F door den gevolgd ,zal moet afaonder het stel gehouden de welke delman Besloten ren. fethoude gelegehh der Regi lat bij Jat de tan Fina re3ponde worden. vraagt goedkeuring op het plan om ingaan- fordt gc de 1 April a.s. den vrijen Woensdagmiddag op zijn school in te voeren. deelt hare plannen mede met betrekking Het het tot het uitgeven van een gids en wandel- ie verga kaart resp. in een oplage van £000 en ïesloten Zij vraagt op grond van het schrijven van|| junt var 18 April 1929,110.538 onder overlegging van de totaalkostenbegrooting eene gemeen1 telijke bijdrage groot f 1500,-. leenen g strijder wel uit den dest 1929 en Mogelijk ■Soest V gesteld uitgifte 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 139