Jr> i3j. L v/ln sy 11 BESLISSING. aan afbraa^jesloten wordt op Dinsdag 1 Apr. a.s. de amiddags 2 uur in het openhaar bij wij ze van inschrijving voor afbraak te ver- koopen de perceelen door de gemeente ge kocht van Radstok en Middelman staande an de Koninginnelaan. De voorwaarden door den Directeur O.W. gesteld, wullen gevolgd worden terwijl de inschrijving zal moeten geschieden voor ieder perceel afzonderlijk en in massa. Voorts zal bij het stellen van de voorwaarden rekening gehouden worden met den termijn geduren de welke het perceel, afkomstig van Mid delman ,nog door de Gemeente is verhuurd et feit ie niet in rtegen- van schri ddelving t om ingaan' sdagmiddaj rekking n wandel 000 en 3°' rijven van legging ene gemeen1 Besloten wordt dit schrijven te deponee- ren. Wethouder Koenders deelt mede deze aan gelegenheid op 14 Mrt'30 met den Ontvang der Registratie te hebben besproken en dat bij dat onderhoud is overeengekomen dat de Ontvanger zich met den Minister tan Financiën nader zal verstaan. De cor respondentie kan voorloopig gedeponeerd worden. er Wordt goedgekeurd. Het het getoonde ontwerp der gids kan de vergadering zich vereenigen waarna 'esloten wordt van gemeentewege£uit oog- unt van reclame eene bijdrage te ver- leenen groot f 1500,-.Deze kosten te be strijden uit de rekening grondbedrijf en fel uit het gereserveerde gedeelte uit den desbetreffenden post der begrooting 1929 en de begrooting 1930» ieder zoo Hogelijk voor f 75O,-. Aan de Vereenigin£ 'Soest Vooruit" zal de voorwaarde worden gesteld, dat zoo spoedig mogelijk met de uitgifte van de gids moet worden begonneh - /2^ J c t uJ( l/- avi S"s F. V ermelding indien van uitgegane geen is gehoudi het stuk minuut len. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Lid .Li-sLild" 1Al CC-JnlX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 140