6 a "o 3 tf>. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 311. 3 U. 3 O. De Voorzitter RKArmbe s tuur Soesterberg Gemeentesecretaris 13 Mrt'JO Idem. 5 Mrt.'30 KORTE INHOUD. biedt ter vaststelling aan eenige beslui ten tot restitutie vernietiging onthef. fing en vermindering van schoolgeld, t. ye afd.no.15 J.G.A.Batenburg rest. ƒ28 id 16 R.Oosterbeek verniet. en G.P.M.Smits onthef./ O.éj 17 J. Cnip er e.a. id Ij., 1Ö A.B.Kaanenman e.a.id "50,5! 19 A.v.d.Broek verniet. id id id id id id. id id id id id id id 20 P.v.Egdom onthef. 21 P.A.Hesp e.a. id 22 H.v.Boeijen e.a. id id id rest id onthef. id rest 25 PJ.Rad,emaker 21\. id 25 J.W.G.Bos e.a, 2b C.van Dijk 27 A.Kreté 23 '//.Roest e.a. 29 K.Oosting i,4 7,3 1,- "20, lt0n 7, 'A-1 JV m84,5( fce hie Ivastge vraagt of in. beginsel bezwaar bestaat te gen het bouwen van een dubbele noodwoning volgens bijgaande scliets teekening op het perceel kad.bekend alhier in sectie E no, «66, gelegen pende op den aan een te Sportweg. maken weg ,uitlo geeft een overzicht van den loop der zn-l ken betreffende afstand van grond door de heer Houbaer te Soesterberg, noodig voor het maken van den verbindingsweg VerSc/ weg - Verl.Postweg zulks in verband met het hem gemaakt verwijt dat deze aange legenheid ter secretarie niet zou zijn al gewerkt Weth.Koenders verklaart dat zijnerzijds nimmer een verwijt in deze heeft voorge zeten deelt mede dat het besluit van den Rsad dd. 10 Februari 19/0, 3e afd.no. 168 inza ke openbare verhuur van gemeentegronden, wijziging behoeft ten gevolge van later gebleken omstandigheden waardoor enkel perceelen niet verhuurd konden worden. jïeslote: nsel Bchrijv lat het laken o; te rnakei Eet ine: ethoudi Beslote] jloor sc] öeelen |oei: Berceelc lorden 1 lorden c CU 3 C CD Dagteekening en volgnummer. 0 .Q' O'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 145