H v :?a .ol iige beslui, .ng onthef. 'Olgeld. t,i ■est. /23,6: tiet .thef./ O.É' id .id "50,3; niet 18,v hef id id id id st id thef. id "80 st. 1|," bestaat te- noodwoning ing op het ectie E no, weg ,uitloi op der za- ond door te oodig voor eg Ver.Scl» verband met deze aange- zou zijn af jnerzijda ft voorge- den Raad 0.168 inz&' tegronden, van later door enkel! worden. BESLISSING. fce hiernevens vermelde besluiten worden Ivastge steld. Bosloten wordt te berichten dat in be- linsel tegen den bouw als in nevensgaand schrijven genoemd geen bezwaar bestaat en lat het armbestuur nimmer aanspraak mag maken op overname en verh.ard.ing van den te maken weg door de gemeente. E t incident wordt na verklaring van den wethouder door den Voorzitter gesloten. esloten wordt het besluit te wijzigen loor schrapping van 'de niet verhuurde per leelen en aan den Raad mededeeling te |oen dat ten aanzien der niet verhuurde lerceelen t.z.t. nadere voorstellen zulle lorden gedaan. Inmiddels dient getracht lorden de gronden onderhands te verhuren. -7i S /O ZO. e te i, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 146