V e ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3'T 3h'. P.de Haan Beetzlaan 77 Soe st P.Hornsveld Zoom 7 Soe st Wed.L. J. Tb.Bekkers Soesterberg. il Voorzitter 11 Mrt'30 Mrt'30 1 KORTE INHOUD. vei'zoekt namens de drie gecombineerde baid bouwvakorganisaties voor de wegenbom in de gemeente de landelijke collectieve overeenkomst te willen toepassen voor de losse georganiseerde arbeiders. maakt in een schrijven aan den Raad be zwaar tegen liet maken van een rijwielpad langs de spoorlijn Utrecht - '.aarn tot de j halte de Paltz en brengt in herinnering dat hij destijds 165in Eet Wegenfonds heeft gestort en nu geen voordeelen doei nadeelen moet ondervinden. vraagt evenals vorig jaar vergunning tot het plaatsen van een kiosk op de Batenburg! laan en het daarin verkoopen van verschil lende consumptieartikelen brengt ter tafel een aantal rekeningen aan de gemeente van het Gasbedrijf, en vraagt de beslissing van de vergadering of deze al of niet moeten worden voldaan. Weth. Koenders deelt mede, dat hem de re keningen buitengewoon hoog voorkomen, doch dat de technisch-ambtenaar van het Gasbe drijf de ingezonden rekeningen handhaaf feeslote Ifzonde Itaand Raad de van 20 Jerkman leek, e leiding lan te B< slote van dit t een g gen Btde in uprksaa: ebrach 16 5,= Besteld fcrug ti Icollegi |e doen en W bpsaldf en van ends wi an niel ferklaai eslotei stig b« begen i be ver] Dp de g foor he bember In afwi 1929 z lende rve ping va ïeslote lan der Verzoet jeven s hijf c laarvoo ien te ;edrage ;e Soe s (VI S 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 147