BESLISSING. feesloten wordt de drie organisatiën ieder afzonderlijk naar aanleiding van nevens staand schrijven te berichten dat de laad dezer gemeente in zijn vergadering van 20 Febr.1929 Let loon van den lossen Berkman heeft vastgesteld op 22,- per leek, en dat er bij het college geen aan leiding bestaat hierin eenige wijziging |an te brengen. B-sloten wordt den Raad onder overlegging |an dit schrijven mede te deelen dat in et eenmaal genomen besluit tot het aan eggen van een rijwielpad langs de spoorlijn Jsde in verband met de ver gevorderde (erkzaamheden geen wijziging kan worden lebracht. Ten aanzien van de storting van 165,- in het wegenfonds zal worden voor-- steld dit bedrag aan Hornsveld voornoemd rug te betalen onder mededeeling dat hel; ollege voornemens is den Raad voorstellen doen waarbij het in de toekomst voor en W. mogelijk zal worden gemaakt om paalde deelen van de gemeente uit te sliii- n van verplichte bepalingen in het weger nds wanneer door bouwers gebouwd wordt n niet verharde wegen. Weth.Koenders rklaart zich tegen dit laatste voorstel. ssloten wordt aan adressante overeenkom stig besluit van 5 1929, no- k78/2 tegen vergoeding van 50,vergunning te verleenen tot het hebben van een kiosk pp de gemeentegrond aan de Batenburglaan, poor het tijdvak van 15 April tot 15 Sep tember 1930. En afwijking van het besluit van 5 Mrt. I929 zal worden bepaald dat de kiosk niet lnd.erverh.uurd mag worden dan met toestem- Ving van B. en W. haloten wordt de rekeningen te voldoen, ian den Weth. van Openb. Werken wordt perzocht aan zijne afdeeling opdracht te keven slechts die werken aan het gasbe- pijf op te dragen welke uit haren aard •arvoor in aanmerking komen.o.a. de wer den te Soesterberg kunnen voordeeliger op fee dragen worden aan een smid of loodgiete: te Soesterberg. j' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 148