3u>. e 6 o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. JKj. Voorzitter Directeur O.W, 51,1. G.H. Schimmel. Soest 22 Mrt'30 no,I|.l/[|/2l). lil. Voorzitter ér biedt ter behandeling aan e enige verzoeke; om bouwvergunning, vergezeld van de noodi. teekeningen en adviezen. brengt ter tafel het dossier betreffende den bouw van woningen san den Nieuweweg door J.K. de Gee, Zeekant ij.8 te Scheve- ningen, voor welken bouw vergunning is vei leend, nadat de bouwer de verklaring heeft overgelegd dat hij de achterlig gende boerenwoning zou inrichten tot schm Uit het onderzoek is echter gebleken dat genoemde de Gee de boerenwoning inwendig heeft verbouwd en tot een goed bewoonbaar perceel heeft gemaakt. Tevens is in het dossier opgelegd een be zwaarschrift van P.A.Stuurman dd. 21 Oct, 1929tegen de bewoning van het boerenhuisjel zendt afstandsverklaringen geteekend door A.F.Elzinga en Mr. H.J.G.Janssen van Raay inzake grondafstand ter verbreeding van de] Spoorstraat vraagt kostenopgave voor het aanleggen va een weg tusschen de Koninginnelaan en der Hartweg. De Directeur O.W. rapporteert in zijn rap port dat de kosten zullen bedragen rond 5000, en geeft voorts zijn advies om trent de wijze van betaling en andere te stellen voorwaarden. ft vergun: fcomstig di lagen gev 1/1 90, 1/ |e nevens Iprdt de 8 der bou tot stort fonds. Aangezien tigde mee nemen maa dje heer S zwaarscbr on de rneme vierklarin boerenwon ceel te m overwogen J.K.de Ge isloten Ie afstsr vaststel! ding van brengt opnieuw in behandeling de in den Raad in zijne vergadering van 10 Februari j.1. aangehouden beslissing omtrent het voorstel tot toekenning van een bedrag var. tl 11,50 aan Dr. J.M. 0'Breen te Soester- berg voor het verrichten van Alastrim vac cinatie, een en ander volgens ingezonden declaratie. De Voorzitter legt thans over de door den Raad dd. 7 Febr'19 no.2-1-L- vastgestelde regeling voor de waarneming der gemeente- en armenpracti jk te Soester* berg. Besloten toe de te c fn begins weg ondei port van ven. In s Bint rent c nige rege kosten v? vooruitbe o.oeten ge fstand. vai T'lan Har1 Besloten regeling te stelle J 111,50 (J 3 G a> Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 149