er zooi .6 nood B E S L I S S I N G. ffende me we g :heve- ig is ve: 'ing ;erlig- ;ot schik ren dat Lwendig I toonbaar een "be-1 21 Oct, 'enhuisjej snd door ran Raay ig van del .eggen vi 1 en den ;ijn rap' i rond 'ie s ora le re te D< vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij- In ren gevoegd en geboekt onder de nrs. 1/790, 1/197, 1/198,1/199,1/203,en 2/76. benevens 1/202*waaraan tevens verbond.en fordt de ontheffing als bedoeld in art. 8 der bouwverordening zonder verplichting 'tot storting van een bedrag in het wegen fonds. Aangezien de Voorzitter nog geen geves tigde meening heeft omtrent in deze te nemen maatregelen wordt voorloopig beslopen ie heer Stuurman als antwoord op zijn be z^aarscbrift mede te d.eelen dat de bouw ondernemer de Gee zijn schriftelijk afgeLegde verklaring heeft misbruikt door de oude boerenwoning toch tot een bewoonbaar per ceel te maken en vanwege het college nog overwogen wordt welke maateregelen tegen J.K.de Gee zijn te nemen. .n den '"ebruari ït het idrag var. >e ster- rrim vac- s z onden ins over 10.2-1-8 "neming Soesteii sloten wordt den Raad overeenkomstig Be afstsndsverklaringen een besluit ter Vaststelling aan te bieden tot aanvaar ding van den grond. Besloten wordt adressant G.H.Schimmel m de te deelLen dat het gemeentebestuur In beginsel bereid is tot aanleg van den weg onder de voorwaarden als in het rap port van den Directeur O.W. zijn omschre Ven. In afwijking van dit rapnort zal fcitrent de wijze van betaling een zooda nige regeling worden ontworpen dat de losten van aanleg steeds bij wijze van vooruitbetaling geheel of gedeeltelijk moeten gestort worden in verband met den ktand van het werk.conform verrekening plan Hartmanlaan) besloten wordt den Raad nevensstaande regeling aan te bieden en opnieuw voor te stellen de ingezonden declaratie ad 111,50 te voldoen. **2 |7 - JV' i x Li i5\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 150