T Jzfl. a a J? "o 51V 3U| 3 Vf. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged.Staten. Utrecht Voorzitter H.Butzelaar Nieuwe steej Soest. 21 Mrt'JO 2e Afd.no. 666 KORTE INHOUD. zendt om bericht en raad het door N.van Dijk aan den Minister van Arbeid, Handel 6| Nijverheid ingezonden adres houdende klacht over verontreiniging van slooten door afvalwater van eene wasscherij en dool een aantal privaten en over gebrek van me dewerking van de zijde van het gemeentebe-j stuur. deelt mede dat J.C. v.d.Broek, onderwijzer! aan de o.l. school aan de Beetzlaan op Mrt 1930 haar werkzaamheden wederom heeft hervat zoodat aan de plaatsvervangend, onderwijzeres Mej.B.Zeiler tegen genoemden datum ontslag moet worden verleend. Ned. Instituut voor Volkshuis vesting. Amsterdam. 25 Febr'JO De heer W.H.C.Doo H.van Klooster G.Hilhorst. irman C.Werkhoven Lange Brinkweg Soest 53 opnieuw komt in behandeling zijn verzoek tot verrekening van de legesgelden betaalt voor de bouwvergunning verleend bij beslui van B. en W. 13 Aug. 1929» reg.2/157 de leges welke verschuldigd zou zijn vot een door hem nieuw aangevraagde vergunninj tot het verbouwen van een schuur tot dub bel woonhuis. esloten len stand to.a. te vï gadering ran een p sant N.va iesloten aan M ver le aan d zulks Ie. te be acht Aangezien lat door jterordeni yerbouw v leen spra "schikte louwaanvr i|t verzoe Mothouder llissing —.osloten stelt verschillend.e vragen in verband met iljpeming. va de volkshuisvesting en stedenbouw in Ne dei* land ten behoeve van een catalogus gedenk- boek. I De Directeur van O.W. geeft eenige advie-|| zen ter beantwoording der vragen zenden als commissie uit de Commissie vooij Openbare Werken een rapport weergevende) de bevind.ingen bij het gebruik van^O.c benzine tegenover Shell benzineUit net rapport blijkt dat de O.B.I.M. benzine- w tegenstelling met vroeger geuite meeningenj voor het gebruik wel voldoet. Naar aanleiding van het verzoek van C.V/er-'l hoven rapporteert de Directeur O.W. dat de| leges verschuldigd voor de bouwvergunning verleend bij besluit dd. f ver| minderd kan worden met 2,=, in verband met de getaxeerde bouwkosten van 1000,-'! Besloten 11 ede N"V dat na wi jkir 16 Jar zine v .thans stedin benzir voor 1 benzin Besloten op 10. CJ 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 151