7 B E S L I S S I N G. Resloten wordt aan Ged.Staten omstandig Slen stand van zaken mede te deelen en 3.a. te wijden op het in de vorige ver gadering genomen besluit tot het maken ij en doojvan een pomp in het weiland van adres sant N.van Dijk esloten wordt e. aan Mej.B.Zeiler eervol ontslag te verleenen als tijd. onderwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan, zulks met dank voor de bewezen diens 12ete bepalen dat dit ontslag wordt ge acht te zijn ingegaan op 214. Mrt 1950 Aangezien uit een onderzoek is gebleken (fiat door Adressant overeenkomstig wet en ierordening een geheel nieuw plan tot ferbóuw van de schuur indient en hier geen sprake kan zijn van een ondergeO fechikte wijziging der oorspronkelijke touwaanvrage,wordt besloten afwijzend op iét verzoek te beschikken. Wethouder Koenders kan zich met deze be- llissing niet vereenigen. iesloten wordt te antwoorden met inacht- [neming.van het advies van d.en Directeur ;en esloten wordt: ie.de N.V.G.B. I.I7Ï. alhier te berichten dat na proefneming besloten is in af- r wijking van het schrijven vsxxah dd: 16 Januari 1930, 1e afd.no. 3^2 de ben-' zine voor gebruik goed te keuren. Je,thans over te gaan tot openbare aanbe steding voor de levering van 10000 L. benzine A.P.CTexaco, Shell en O.BIM voor het jaar 1930 te leveren in de benzinepomp aan de werf Lange Brinkwe^ tsloten wordt de leges vast te stellen I op 10. r J -/-//& I oJ{ 14 Ji tlJj. J' t fj AANMERKINGEN. J f /J^- ■/tZ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 152