BESLISSING ande tuj. t perceel straat gesloten wordt den heer D.N. van Nes een| schrijven te richten waarbij zijn wel Trillende medewerking wordt verzocht om jan de gemeente toe te staan in het be lang van het -uitzicht op den weg en het trottoir langs de winkelrij de schutting te verwij deren. Daarbij zal tevens wor gen medegedeeld, dat de gemeente bereid is de schutting wederom op hare kosten Jaar te stellen indien de ondervinding mocht leeren, dat door de verwijdering jenige schade wordt toegebracht aan zijn| perceel. arvoor «Het opgaven wordt genoegen genomen en l de TanJpesloten de polissen betreffende de n tep r. I brandverzekering dienovereenkomstig te lerzien. pesloten wordt den Directeur O.W. te be- 'ichten, dat het college bereid is ver- tunning tot verbouw van het perceel te erleenen wanneer door J.Floor op zijnje rosten wordt overgegaan tot rioleering van Je greppel, gelegen aan de zijde van de [ïieuweweg en ter lengte van het bestaand, lerceel .ianastr.l 'zocht vel Molens! sert dat jnen stsj die van" lat algej Ls ui ter- voorge-1 le verboi ter de verleene tegen het voorheei ng betref oompj e Besloten wordt het boompje te doen ver plaatsen wanneer adressant f 5,- in de gemeentekas zal hebben gestort wegens -bestrijding der kosten van verplaatsing, Ja toelichting door den Voorzitter wordt jesloten geen ontheffing te verleenen. 3 - /JJ J 3* ■L J ->_<■ /-/Ói» Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. P' cbuXi— v ~L~]/ t-t st- iC*.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 154